PROVET d.o.o.
Nikolaja Gogolja br.48
11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11/75-49-777
Fax:+381 11/75-49-103 office@provet.co.rs

Potražite

krava

SPISAK PROIZVODA

Xylased

goveda ovce

Xylased

Opis

1 ml sadrži:


Aktivne supstance:

Ksilazin (u obliku hidrohlorida).................................. 20 mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat, natrijum-hlorid, Hlorovodonična kiselina 35%, voda za injekcije

Ciljne vrste životinja

Konji, goveda, psi i mačke

Indikacije

Psi i mačke: Sedacija. U kombinaciji sa drugim supstancama analgezija,anestezija i miorelaksacija
Konji: Sedacija i miorelaksacija
Goveda: Sedacija , miorelaksacija i analgezija kod manjih hirurških zahvata.

Kontraindikacije

 • Dijabetes melitus
 • Oboljenja praćena povraćanjem
 • Oslabljena srčana i respiratorna funkcija
 • Mehaničke obstrukcije digestivnog sistema, npr. obstrukcija jednjaka, torzija želuca, hernija
 • Ne daje se životinjama sa poremećajem funkcije i oboljenjima jetre i bubrega

Neželjena dejstva

 • Inhibicija regulacije telesne temperature
 • Paradoksalna ekscitacija
 • Hiperglikemija i poliurija
 • Prolazna lokalna iritacija
 • Hipotenzija nakon inicijalne hipertenzije
 • Pojačana salivacija kod preživara, inhibicija motiliteta predželudaca, timpanija, paraliza jezika, regurgitacija
 • Bradikardija, reverzibilna aritmija i hipotenzija, bradipneja do apneje (posebno kod mačaka)
 • Povraćanje kod mačaka i pasa
 • Kontrakcije materice kod goveda

Doziranje i način primene

Xylased 20 mg/Ll rastvor za injekciju, može da se primenjuje intravenski ili intramuskularno.

Posle i/v primene, efekat nastupa brže, (u roku do 5 min) značajno je jači, ali kraće traje.

Posle i/m primene efekat nastupa za 5-15 min.

Dejstvo traje 30 min. do 5 časova i zavisi od doze i načina primene.


Intramuskularna primena:

Goveda: 0,25-1,5 ml/100 kg telesne mase (0,05-0,3 mg/kg t.m.)

Psi:         0,5-1,0 ml/10 kg telesne mase (1-2 mg/kg t.m)

Mačke:    0,05-0,1 ml/1 kg telesne mase (1-2 mg/kg t.m)


Intravenska primena:

Goveda: 0,15-0,5 ml/100 kg telesne mase (0,03-0,1 mg/kg t.m.)

Konji:     3-5 ml/100 kg telesne mase (0,6-1 mg/kg t.m.)

Psi:        0,25-0,5 ml/10 kg telesne mase (0,5-1 mg/kg t.m)

U kombinaciji (kao premedikacija) kod pasa:
Atropin 0,05-0,10 mg/kg t.m. (i/m) i ksilazin 1-2 mg/kg t.m(i/m), zatim ketamin 8-20 mg/kg t.m.( i/m )


U kombinaciji (kao premedikacija) za mačke:
Atropin 0,05-0,10 mg/kg t.m. (i/m ili s/c,) i ksilazin 1-2 mg/kg t.m. (i/m,) zatim ketamin 8-20 mg/kg t.m. i/m .


Preparat je namenjen za jednokratno davanje.


Za produženje dejstva ili ako dejstvo slabi, moguće je primeniti 1/3 originalne doze određene prema vrsti životinje i fizičkoj kondiciji.


Povećanje doze ksilazina dovodi do povećanja dubine sedacije sve dok se ne postigne maksimum,nakon čega povećanje doze dovodi samo do produženog trajanja sedacije. Ukoliko se ne postigne odgovarajuća dubina sedacije, malo je verovatno da će se ponavljanje aplikacije te doze pokazati efikasnijim. U tom slučaju se preporučuje da se dozvoli potpuni oporavak životinje i nakon 24 sata aplikuje veća doza.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pažljivo postupati sa životinjama koje su sedirane ksilazinom jer se mogu probuditi pod dejstvom spoljašnjih nadražaja i napraviti iznenadan pokret.

Kod zahvata koji uključuju položaj blizu zadnjih ekstremiteta konja, posebno voditi računa o mogućim naglim pokretima životinje tokom sedacije.

Sedirane životinje treba izolovati i držati pod opservacijom i posmatrati sve dok efekat ksilazina u potpunosti ne prestane.


Psi i mačke:

Ksilazin često izaziva povraćanje kod pasa i mačaka, pa im najmanje 12 sati pre njegove primene treba uskratiti hranu. Ketamin psima i mačkama treba aplikovati posle primene ksilazina.

Premedikacija atropinom kod pasa i mačaka može umanjiti salivaciju i bradikardiju uzrokovanu ksilazinom.

Psima je ksilazin najbolje aplikovati intramuskularno.

Kod pasa i posebno mačaka treba sprečiti gubitak telesne toplote sve do povratka u budno stanje.


Goveda:

Goveda su posebno osetljiva na efekte ksilazina, pa je potrebno precizno ga dozirati.

Da bi se sprečila timpanija preporučuje se uskraćivanje hrane i vode nekoliko sati pre aplikacije ksilazina kao i postavljanje životinje(ukoliko leži) u sternalni položaj.

Da bi se sprečila aspiracija hrane i pljuvačke, pre svega u postranom ili ležnom položaju ,životinji glavu i vrat treba postaviti niže u odnosu na telo.


Konji:

Preparat se primenjuje i.v. sporo (1-2 min)

Pažljivo primenjivati kod starih ili oslabljenih životinja zbog potencijalnih ozbiljnih kardiovaskularnih poremećaja.

KARENCA

Meso goveda i konja: 3 dana
Mleko goveda: 3 dana

Ne upotrebljavati kod drugih vrsta životinja čiji su proizvodi namenjeni za ljudsku upotrebu.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C zaštićeno od svetlosti i vlage.

Nakon otvaranja čuvati u frižideru (2°C-8°C)

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE

POSEBNA UPOZORENJA

Za primen na životinjama

Efekti ksilazina kod goveda, konja, pasa i mačaka mogu se ublažiti/otkloniti primenom α2-antagonista.

U nedostatku studija kompatibilnosti preparat ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne upotrebljavati u poslednjoj trećini graviditeta

Iako laboratorijska ispitivanja nisu pokazala teratogeni ili fetotoksični efekat, odluka o upotrebi ksilazina tokom prva 2 trimestra graviditeta, se donosi na osnovu procene koristi i rizika njegove primene


Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

Preparat treba primenjivati pažljivo; ksilazin je direktan agonist α2-adrenergičnih receptora.

Kod slučajnog samopovređivanja injekcijom rastvor može razviti simptome intoksikacije zajedno sa simptomima CNS–a (umor, strah, koma, smanjenje frekvence disanja) ili promene u krvnom pritisku i srčanom ritmu; stoga treba potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo za upotrebu ili nalepnicu lekaru.


U slučaju samoubrizgivanja ili slučajne ingestije leka, odmah potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo za lek, ali NE VOZITI zbog moguće sedacije i promena krvnog pritiska.

Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili sluznicama.

Uslučaju da lek dospe na kožu, mesto kontakta odmah isprati velikom količinom vode. Skinuti kontaminiranu garderobu koja je u direktnom kontaktu sa kožom.

U slučaju da lek dospe u oči, isprati ih velikom količinom sveže vode. U slučaju pojave simptoma, potražiti medicinsku pomoć.

Ukoliko lekom rukuje trudnica, posebno obratiti pažnju da ne dođe do samoubrizgavanja leka, jer izlaganje sistemskom delovanju leka može izazvati kontrakcije materice i pad krvnog pritiska fetusa.


Savet lekarima: Ksilazin je agonista α2-adrenoreceptora. Simptomi koji se javljaju nakon apsorpcije obuvhataju kliničke efekte uključujući dozno-zavisnu sedaciju, respiratornu depresiju, bradikardiju, hipotenziju, suvoću usta i hiperglikemiju. Takođe, moguće su i ventrikluarne aritmije. Respiratorne i hemodinamske poremećaje treba tretirati simptomatski.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA IMUNOLOŠKOG PREPARATA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Jul 2011

OSTALI PODACI:

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana na temperaturi 2-8°C
Pakovanje (sve veličine): bočica 1x50 ml
ATC vet.code: QN05CM92
Način izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara
Broj dozvole: 323-01-141-10-001 od 29.07.2011