PROVET d.o.o.
Nikolaja Gogolja br.48
11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11/75-49-777
Fax:+381 11/75-49-103 office@provet.co.rs

Potražite

krava

SPISAK PROIZVODA

Veteglan

goveda ovce

veteglan

Opis

1 ml rastvora za injekciju sadrži:


Aktivne supstance:

d-Cloprostenol natrijum..............................75 µg


Pomoćne supstance:

Limunska kiselina,anhidrat,hlorokrezol,natrijum hidroksid,voda za injekcije

Ciljne vrste životinja

Krave i krmače

Indikacije

Krave:

  • Indukcija i sinhronizacija estrusa
  • Indukcija teljenja
  • Ovarijalne disfunkcije: (Perzistentno žuto telo,lutealna cista)
  • Izazivanje abortusa u ranoj fazi graviditeta
  • Izbacivanje mumificiranog ploda
  • Usporena involucija materice
  • Potporna terapija piometre i endometritisa

Krmače:

  • Indukcija prašenja i sprečavanje laktacionih poremećaja

Kontraindikacije

Ne davati gravidnim ženkama ukoliko se želi izazvati porodjaj ili prekinuti graviditet.

Ne preporučije se davanje krmačama ukoliko se očekuje otežano prašenje zbog patološkog položaja ploda,ili mehaničke opstrukcije porodjajnog kanala.

Nije indikovana primena ni kod životinja sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima.

Neželjena dejstva

Nisu poznata

Doziranje i način primene

Lek aplikovati intramuskularno.

Krave:
150 µg/po životinji (ekvivalent 2ml leka Veteglan po životinji )

Indukcija estrusa:

Kod krava koje pokazuju slab ili tih estrus.

Aplikovati Veteglan posle utvrdjivanja postojanja žutog tela(progesteronska faza) generalno izmedju 6-8 dana estralnog ciklusa.
Ovulacija se pojavljuje nakon 48-60 časova posle aplikacije.Inseminaciju uraditi 72-96 časova posle injekcije.

Ukoliko nema znakova estrusa, aplikacija može biti ponovljena 11 dana posle prvog tretmana.

Izazivanje teljenja:

Aplikovati lek Veteglan posle 270- og dana graviditeta.Očekivati porodjaj kod velikog broja životinja u periodu od 30-60 časova.

Sinhronizacija estrusa:

Aplikovanje 2 injekcije u intervalu od 11 dana.

Piometra,endometritis i izbacivanje mumificiranog ploda:

Jedna injekcija lek Veteglana obično rezultira izbacivanjem mumificiranog fetusa iz uterusa,kada je neophodno, tretman može biti ponovljen posle 10 dana.

Pobačaj:

Neželjena trudnoća može biti efikasno završena jednom injekcijom Veteglana ako se aplikuje u prva 4 meseca gestacije.

Prisustvo perzistentnog žutog tela:

Aplikovati Veteglan i posmatrati pojavljivanje sledećeg estrusa.Ukoliko se ne pojavi, sprovesti ginekološki pregled, ponoviti injekciju 11 dana od prvog davanja.

Usporena involucija materice:

Ukoliko je neophodno , aplikovati Veteglan 2 puta u intervalu od 24 časa.


Krmače:

75µg/životinji (ekvivalent 1 mL Veteglana po životinji)


Indukcija prašenja:

Aplikovati Veteglan od 112 dana graviditeta, 70% životinja reaguje u periodu od 20 časova.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ne aplikovati intravenski. Ne inhalirati. Kao i prilikom svake parenteralne aplikacije, osnovna pravila dezinfekcije na mestu aplikacije moraju biti poštovana da ne bi došlo do infekcije anaerobnim bakterijama.

Lek ne treba mešati u brizgalici sa drugim lekovima jako kisele ili bazne reakcije.

KARENCA

Meso i mleko krava : 24 sata

Meso svinja: 24 sata

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C zaštićeno od svetlosti .

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Ne aplikovati sa ne steroidnim –antiinflamatrnim lekovima koji imaju inhibitorno dejstvo na sintezu prostaglandina.


Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne aplikovati gravidnim životinjama izuzev ukoliko se ne želi izazvati abortus.


Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

Prostaglandini tipa F2α mogu biti resorbovani putem kože i mogu uzrokovati bronhospazam i pobačaj.Voditi računa da prilikom primene, lek ne kapne na kožu ili sluzokožu (oko), kao i da ne dođe do akcidentalnog samoubrizgavanja ili pak inhalacije leka. U tom slučaju predeo na koži treba odmah isprati sapunom i vodom, a sluzokožu oka obilnom količinom vode. Ukoliko se pojavi bronhospazam treba odmah primeniti bronhodilatatore. Usled mogućeg abortusa, odnosno gušenja, trudne žene i astmatičari treba da izbegavaju kontakt sa lekom ili da nose plastične rukavice kao i da vode računa da ne dodje do slučajnog samoubrizgavanja ili inhalacije.


POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Novembar 2010

OSTALI PODACI:

Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana
Pakovanje: Bočica od 20 ml
ATC vet.code: QG02AD90
Način izdavanja: Na recept veterinara
Broj dozvole: 64872010/1400 od 14.11.2010