PROVET d.o.o.
Nikolaja Gogolja br.48
11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11/75-49-777
Fax:+381 11/75-49-103 office@provet.co.rs

Potražite

krava

SPISAK PROIZVODA

Enrobioflox 10%

goveda ovce

enrobioflox

Opis

1 ml oralnog rastvora sadrži:


Aktivna supstanca:

Enrofloksacin..............................100 mg


Pomoćne supstance:

Kalijum hidroksid, benzil alkohol, EDTA kiselina, prečišćena voda

Ciljne vrste životinja

Goveda,svinje i živina

Indikacije

Živina (kokoši i brojleri):

 • kolibaciloza
 • salmoneloza
 • pastereloza
 • zarazna korica
 • infekcije stafilokokama
 • mikoplazmoza

Telad:

 • respiratorna oboljenja(bronhitis,pneumonija,bronhopneumonia), pastereloza, mikoplazmoza
 • gastrointestinalne infekcije ( kolibaciloza,salmoneloza) i druge bakterijske diareje
 • sekundarnih infekcija kod virusnih oboljenja

Svinje:

 • respiratorna oboljenja (bronhitis, pneumonija, bronhopneumonija),pastereloza, mikoplazmoza, infektivni atrofični rinitis
 • bakterijski gastrointestinalni poremećaji (kolibaciloza, salmoneloza) i druge bakterijske diareje
 • upale urogenitalnog trakta: cistitis,nefritis,metritis,vaginitis
 • sindrom MMA (koliformni mastitis) kod krmača
 • septikemija izazvana sa E. coli,Salmonella spp.

Kontraindikacije

Ne primenjivati na malim vrstama do 8 meseci starosti,velikim vrstama do 1 godine starosti, dok kod veoma velikih vrsta do 18 meseca starosti.

Ne upotrebljavati kod infekcija izazvanih mikroorganizmima otpornim na druge fluorokvinolone.

Ne upotrebljavati veće doze od preporučenih i ne produžavati terapiju kod krmača i nazimica.

Ne upotrebljavati kod teladi koja preživaju.

Ne primenjivati zajedno sa makrolidnim antibioticima, tetraciklinima, nitrofuranima i nesteroidnim antiinflamatornim lekovima.

Ne upotrebljavati za vreme graviditeta i laktacije.

Ne upotrebljavati kod koka nosilja konzumnih jaja.

Ne upotrebljavati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci.

Neželjena dejstva

Prilikom primene enrofloksacina zabeleženi su gastrointestinalni poremećaji (anoreksija,povraćanje,dijareja)i poremećaj nervnog sistema(konvulzije).

Moguća je pojava oštećenja hrskavice ukoliko se preparat koristi kod mladih životinja u toku perioda intenzivnog rasta.

Moguća je pojava fotosenzibilizacije.

Doziranje i način primene

Lek se primenjuje oralno, dodavanjem u vodu za piće/mleko


Živina (kokoši i brojleri):

Doza leka iznosi 10 mg enrofloksacina /kg telesne mase,što je ekvivalent 1 mL preparata.

Enrobioflox 10% na 10kg t.m. dnevno,rastvoreno u vodi za piće u toku 3-5 uzastopnih dana. Navedeno doziranje odgovara primeni 50 mL preparata Enrobioflox 10 % na 100L vode za piće (50 mg/L ).

Doza se može duplirati kod salmoneloze i drugih ozbiljnijih infekcija.

U toku tretiranja medicinirana voda mora biti jedini izvor vode za ptice. Pogadan je i za “nipl” sistem pojenja.


Telad i svinje:

Doza leka iznosi 2,5-5,0 mg enrofloksacina/kg telesne mase,što je ekvivalent od 0,25-0,5 ml. Enrobioflox 10% na 10 kg t.m. u toku 3-5 dana. Daje se posle rastvaranja u maloj količini vode za piće ili u mleku koristeći po potrebi „nipl“ sistem ili bocu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Zaštititi tretirane životinje od direktnog sunčevog svetla.

Upotrebljavati samo kod teladi koja još ne preživaju.

Konzumiranje medicinirane vode treba kontrolisati jer se može značajno razlikovati u zavisnosti od ambijentalne temperature. U takvim slučajevima potrebno je korigovati doziranje.

Enrobioflox 10% ne treba mešati sa kiselim rastvorima.

Vodeni rastvor treba pripremiti neposredno pre primene u čistom sudu u kome nema ostataka drugih preparata.

Ne upotrebljavati kod živine čija se jaja koriste u ishrani ljudi.

KARENCA

Meso i iznutrice:

Živina (nosilje i brojleri): 8 dana

Telad: 10 dana

Svinje: 10 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C zaštićeno od svetlosti .

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Lek se ne primenjuje istovremeno sa makrolidima,tetraciklinima, nitrofuranima i nesteroidnim antinflamatornim lekovima zbog mogućeg antagonizma. Takodje, ne primenjuje se istovremeno ni sa diuretikom furosemidom I drugim potencijalnim nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima.

Enrobioflox 10% ne treba mešati sa kiselim rastvorima jer oni destabilišu pH preparata i mogu izazvati precipitaciju enrofloksacina.

v

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne primenjivati tokom graviditeta i laktacije .Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

Izbegavati rukovanje sa proizvodom ukoliko postoji preosetljivost na fluorohinolone.

Izbegavati kontakt sa očima i kožom. Ne pušiti,jesti ili piti dok se rukuje proizvodom.

Ukoliko se posle izloženosti pojave promene na koži, treba konsultovati lekara. Inflamacija lica,usana ili očiju ili respiratorne smetnje su mnogo ozbiljniji znaci koji zahtevaju urgentnu medicinsku pažnju.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA IMUNOLOŠKOG PREPARATA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Oktobar 2010

OSTALI PODACI:

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana
Rok upotrebe posle rekonstitucije: 24 sata
Pakovanje: Boca 1x1L
ATC vet.code: QJ01MA90
Način izdavanja: Na recept veterinara
Broj dozvole: 522/2010/1400 od 23.09.2010